| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Specialuddannelsen for psykiatrisygeplejersker

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 8 months, 2 weeks ago

fra poster til praksis 6 maj 2019.pdf

Specialuddannelsen for psykiatrisygeplejersker: 

UDDANNELSESORDNING 

 

"Uddannelsen er tilrettelagt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens BEK 1228 af 09/06/2021.

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje (Læs bekendtgørelse)

 

Formålet med specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje er, at sygeplejersken udvider sine faglige og kliniske kompetencer

med henblik på at varetage funktionsområdet som specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje, og dermed sikrer et fokus

på befolkningens mentale sundhed. 

 

De faglige kompetencer indebærer en omfattende viden og kliniske færdighedersom gør, at sygeplejersken kan udvise ansvarlighed for helhed, kvalitet,

samarbejde og koordinering samt tage initiativ til udvikling af den kliniske psykiatriske og børne-/ungdomspsykiatriske sygepleje.

 

Uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje skal til enhver tid baseres på accepterede, faglige standarder,

nyeste evidens og politiske målsætninger i psykiatrien og børne-/ungdomspsykiatrien i det primære og kommunale sundhedsvæsen.

 

Uddannelsen er berammet til 1 års fuldtidsstudium svarende til 60 ECTS-point, men planlægges til at strække sig over 1,5 år, hvor de overskydende uger foregår

i klinisk praksis, og bruges til at sikre træning og implementering af de nye kompetencer.

 

Uddannelsen består af 20 ugers teoretisk undervisning, svarende til 35 ECTS point, og 25 ugers klinisk undervisning, svarende til 25 ECTS point.

Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år efter påbegyndelsen.

 

Den kliniske del af uddannelsen:

 

"Den uddannelsestagende bringer nye perspektiver og handlemuligheder, der er udviklet i den teoretiske del af uddannelsen, med tilbage i egen enhed. De nye perspektiver og handlemuligheder udfordres typisk, når den uddannelsestagende møder uforudsigeligheden og kompleksiteten i praksis.

 

Det er derfor afgørende for udvikling af nye færdigheder og kompetencer, at den uddannelsestagende, gennem deltagelse i sygeplejen, afprøver og udvikler perspektiver og handlemuligheder. Gennem planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje i komplekse forløb opstår nye spørgsmål, der løbende bearbejdes i den kliniske del, og tages med til den næste teoretiske periode. Vejledning hos klinisk vejleder er en forudsætning for den uddannelsestagendes kontinuerlige bearbejdning af de kliniske problemstillinger i den kliniske del af uddannelsen. I vejledningen afprøver og udvikler den uddannelsestagende sin argumentation, og aftaler løbende de næste skridt i udviklingen af kompetencer og færdigheder. Den uddannelsestagende diskuterer også løbende sygeplejen med kollegaer, samarbejdspartnere og nærmeste leder.

 

 

Kilde: Uddannelsesordning godkendt af Sundhedsstyrelsen maj 2022

 

 

 

 

 

I 2016 var læringsmålene bl.a. følgende: "Specialsygeplejersker i psykiatrisk i psykiatrisk sygepleje har efter afsluttet uddannelse opnået følgende læringsudbytte:

Viden

• Har viden om højeste internationale forskning indenfor udvalgte områder relateret til klinisk psykiatrisk sygepleje.

• Kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over udvalgte fagområders viden samt kunne identificere kliniske problemstillinger relateret til den psykiatriske sygepleje.

Færdigheder

• Kan mestre udvalgte videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for klinisk psykiatrisk sygepleje.

• Kan vurdere og vælge blandt udvalgte fagområders videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller relateret til den kliniske psykiatriske sygepleje

• Kan formidle udvalgt forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister relateret til den kliniske psykiatriske sygepleje.

Kompetencer

• Kan håndtere arbejdssituationer der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

• Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt, tværfagligt, -professionelt og -sektorielt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

• Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering."

(side 1)

 

"Har viden om og forståelse for psykiatriens organisering og de muligheder og begrænsninger der eksisterer i klinikken for implementering af nye sygeplejefaglige tiltag."Psykiatri

(side 16)

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.