| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

tvang i psykiatrien

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 days, 8 hours ago

Tvang i psykiatrien omfatter

 • Frihedsberøvelse (Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse) 
 • Tvangsmedicinering
 • Tvangsbehandling 
 • Tvangsfiksering (bælte, hånd- og fodremme samt handsker)
 • Fastholden
 • Personlig skærmning (hvor et eller flere personalemedlemmer konstant befinder sig i umiddelbar nærhed af patienten)

Tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål. Varigheden af den enkelte tvangsforanstaltning skal være så kort som mulig og vil altid afhænge af den aktuelle situation og patientens tilstand. Tvang kan udelukkende finde sted i forbindelse med indlæggelse og behandling på psykiatrisk afdeling.

(Kilde: Sundhedstyrelsen (2020): Vejledning 9552 om anvendelse af tvang mv. i psykiatrien)

 

Historiske milepæle i forhold til anvendelsen af tvang i psykiatrien:

Historisk set er mennesker med alvorlige sindslidelser blevet spærret inde under kummerlige forhold.

Tidligere tiders 'behandling' har haft karakter af tortur. Der er gradvist givet patienter flere rettigheder.

 

1250: Sjællandske lov pålagde familien at tage sig af de mennesker, der er fra forstanden

1400-tallet: I Ribe bygges en Dårekiste

1520: I København bygges en Dårekiste

1632: Christian IV beslutter at opføre 30 dårekister i Pesthuset

1683: Danske Lov: "Findis nogen rasende, eller galind, da maa, hvem der vil, hannem binde, og føre hannem til Tinge, og tilbyde hans Frænder hannem, og de ere pligtige at forvare hannem, saa fremt de have Middel dertil; Hvis ikke, da bør Øvrigheden at sette hannem i Forvaring.¨^

1684: Jyske lov viderefører sjællandske lovs bestemmelser om at frænder skal tage sig af de gale og afsindige 

1700-tallet:  det offentlige overtager gradvist ansvaret for "de afsindinge"

1803: "Regler for de Afsindiges Modtagelse og Behandling paa Sct. Hans Hospital" anerkender afsindige som syge 

1808. Sct. Hans Hospital flyttes fra København til Bidstrupgaard ved Roskilde Fjord for at afsondre de afsindige og tossede fra Borgersamfundet

1816: På St. Hans Hospital ansattes J.H. Seidelin som overlæge. Han indfører "de psykiske kurmetoder" med kraftige disciplinære straffemidler og blev afskediget i 1830.

1828: "Forordning angående Slægtninges Forpligtelse til at antage sig Afsindige" (Anders Kelstrup 1983, side 306)

 

1841: Harald Selmer skriver "Om Psychiatriens Tilstand i Danmark med Særligt Hensyn til Sct. Hans Hospital på Bidstrupgaard" Om sine oplevelser på Sct.Hans Hospital

1843: Jens Rasmussen Hübertz finder 128 mennesker indespærret i private dårekister rundt omkring i landet og udgiver artiklen "Bemærkninger om Daarevæsenet anstillede på en Reise i Danmark og Tydskland i Aarene 1841-42"

1846:  Harald Selmer får udgivet bog om "Almindelige Grundsætninger for Daarevæsenets indretning"

1852: Helbredelsesanstalt i Nørrejylland "Jydske Asyl" ved Århus-bugten og tæt på Riis Skov åbner med Harald Selmer som overlæge og et regulativ for anstalten, som fastslår, at det er overlægen, der beslutter om en patient er sindssyg og kan/skal indlægges og tilbageholdes / frihedsberøves.

 

1857: Harald Selmer holder op med at bruge tvangsstolen

1862: Dårekiste i Aarhus nedlægges.

1868: Oringe ved Vordingborg afskaffer mekaniske tvangsmidler. Besluttet af overlæge Hans Peter Jensen

1871: Spændetrøjen afskaffes (Ib Ostenfeld 1945)

 

1884: Ansvaret for de sindssyge overgår fra kommunerne til Statens Sindssygevæsen (Anders Kelstrup 1983, side 143)

1888:  Justitsministeriet udsender Fællesregulativ for Statens Sindssygeanstalter (Anders Kelstrup 1983, side 144)

1892: Den læge, der beslutter at tvangsindlægge en patient må ikke længere være ansat på samme anstalt, som patienten indlægges. (Anders Kelstrup 1983, side 152)

1895: Amalie Skram udgiver to kritiske bøger om forholdene i psykiatrien

1897: Overlæge Knud Pontoppidan tager til genmæle efter offentlig kritik af frihedsberøvelse af Amalie Skram m.fl.

1902: Sengeleje blev anset for moderne psykiatrisk behandling, fx i Risskov

1910: Betænkning angående Ordningen af Sindssygeplejen i Danmark (side Anders Kelstrup 1983, side 307)

1911: Sindssygeanstalter ændrer navn til Sindssygehospitaler (se fx Pernille Sonne i Jesper Vaczy Kragh mfl 2008, side 121)

1913: Lov om at opføre et nyt sindssygehospital med tilhørende Sikringsanstalt

1918: Indvielse af Sikringen/Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland

1921: Ansvaret for sindssygevæsenet flyttes fra Justitsministeren til Indenrigsministeren

1935:  Anstalten ved Herstedvester åbner som nybygget anstalt til de nye sanktioner, psykopatforvaring (tidsubestemt) og psykopatfængsel (tidsbestemt). 

1938: Sindssygeloven: Lov om sindssyge personers hospitalsophold vedtages. 

1939: Lobotomi indføres i Danmark

1949: Den læge, som udbredte lobotomi får Nobel-prisen i medicin

1952: Betænkning om sindssygevæsenet, som bl.a. anbefaler at flytte kriminelle psykisk syge væk fra hospitalerne.

1954: Psykofarmakoterapien fik sit gennembrud med lanceringen af lægemidlet chlorpromazine  (neuroleptika). Inden da var bl.a. anvendt morfin og alkohol.

1961: Michel Foucault får udgivet sit værk om Galskabens historie (Historie de la Folie). Erwin Goffman får udgivet sin bogAsylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates

1962: Ken Kesey får udgivet sin roman One Flew Over the Cuckoo's Nest

1973: Tidsubestemt forvaring og særfængsel som afsoningsformer i Anstalten ved Herstedvester afskaffes ved straffelovreformen 

1975: Folketingets ombudsmand Lars Nordskov Nielsen formulerer retningsgivende dokument om psykiatriske afdelinger. Filmen One Flew Over the Cuckoo's Nest (på dansk: Gøgereden) får premiere.

1976: Amterne overtager ansvaret for psykiatrien fra staten

1977: Hans Adserballe færdiggør doktordisputats om tvangsindlæggelser og frihedsberøvelse (Hans Adserballe 1977

1980: Niels Reisby iværksætter registrering af den anvendte tvang på afdelinger i Risskov

1982: Lovændring stopper for lobotomi i Danmark efter mange års kritik og 4000 "behandlede" patienter

1983: Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab Niels Reisby argumenterer for behovet for en lovregulering af den anvendte tvang i Ugeskrift for Læger (Niels Reisby 1983). Sundhedsstyrelsen udsender Cirkulære 1564 om information og samtykke for så vidt angår patienter med psykiske lidelser, der præciserer at hovedreglen er at patienter skal give samtykke til behandling

1985: Cirkulære om anvendelse af tvangsmidler og beskyttelsesforanstaltninger over for patienter på psykiatriske sygehuse og afdelinger samt de dertil knyttede plejehjem m.v: "Det påhviler afdelingens lægelige og sygeplejemæssige ledelse at sikre, at der gøres specielle optegnelser i protokollen vedrørende brugen af tvangsmiddel og beskyttelsesforanstaltning" 

1986: Lov om frihedsberøvelse erstatter Lov om sindsyge personers hospitalsophold 1938

1989: Psykiatriloven: Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien angiver for første gang regler for brug af mekanisk tvang og tvangsbehandling. 

bekendtgørelse nr. 617 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

1995: Sundhedsstyrelsen udgiver "Målsætninger for kvalitet i voksenpsykiatrien". 

1998: Bekendtgørelse 879 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

1999: Alle tvangsforanstaltninger indtastes nu i nationalt register over tvang i psykiatrien. 

2002: Lovændring muliggør aflåsning af patientstuer på Sikringsanstalten. Bekendtgørelse 534 om tvangsbehandling, fiksering,
tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger 

2003: Sundhedsstyrelsen begynder en årlig publikation om "Anvendelse af tvang i psykiatrien": Tallene vedrører 2001

2004: Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger.  

Jesper Bak skrev masterafhandlingen "Tvangsfiksering i psykiatrien - Patienters oplevelser"

Første nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien - efter gennembrudsmetoden. I alt 46 psykiatriske afsnit deltager i to bølger frem til 2007.

2005: Indberetning af tvangsforanstaltninger til Sundhedsstyrelsen foregår nu elektronisk. 

2006: Lovændring om personlig skærmning, udskrivningsaftaler, eftersamtaler mv. Bekendtgørelse 1499 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger.

2007: De fem nye regioner overtager ansvaret for behandlingspsykiatrien (de psykiatriske afdelinger) fra de 14 nedlagte amtskommuner.

2009: Sundhedsstyrelsen udgiver "Tvangsforanstaltninger i psykiatrien – en udredning", som sammenligner dansk praksis med 10 andre lande: "der ikke foreligger evidens for de enkelte tvangsforanstaltningers behandlingsmæssige effekt, virkninger og bi- og følgevirkninger. Forskellene i de vestlige landes lovgivning vedrørende anvendelse af tvangsforanstaltninger inden for psykiatrien tager derfor i høj grad udgangspunkt i traditioner, kultur og holdninger snarere end i viden".

2010: Nationalt implementeringsnetværk om nedbringelse af tvang i psykiatrien, hvor 18 psykiatriske afsnit deltager. Lovændringer, der giver patienten betænkningstid ved tvangsbehandling, muliggør tvungen opfølgning og oppegående fiksering på Sikringen mm. Bekendtgørelse 1338 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelingerRegionernes målsætning om at nedbringe tvang

2011: Jesper Bak, Mette Brandt-Christensen, Dorte Maria Sestoft og Vibeke Zoffmann får publiceret artiklen Mechanical Restraint—Which Interventions Prevent Episodes of Mechanical Restraint?—A Systematic Review (Jesper Bak et al 2011

2012: Det nationale gennembrudsprojekt Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015 sættes i gang med 34 sengeafsnit og  fem regionale implementeringsgrupper som deltagere. Etisk Råd publicerer "Samfundet og de gale: Magt og afmagt i psykiatrien"

2013: Regeringens psykiatriudvalgs rapport offentliggøres med et særskilt kapitel om tvang i psykiatrien, som bl.a. henviser til Jesper Bak et al 2011

2014: Sundhedsminister Nick Hækkerup fra SR-Regeringen offentliggør sin handlingsplan som opfølgning på psykiatriudvalgets anbefalinger

          Satspuljeaftale og igangsættelse af satspuljeprojekter - bl.a. om forsøg med Bæltefri afdeling

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indgår en aftale med regionerne om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2020. 

Hver region indgår en konkret og forpligtende regional partnerskabsaftale om at nedbringe anvendelsen af tvang

2015: National konference om at nedbringe tvang. Erfaringer fra det nationale gennembrudsprojekt, Trauma-informed care, Safe Wards, Den Gode Psykiatriske Afdeling mm præsenteres.  lov om tvang i psykiatrien ændres. Der indføres en formålsbestemmelse. Loven fastlægger mindreårige psykiatriske patienters retsstilling, skærper kriterierne for og tilsynet med tvangsfiksering og ændrer kriterierne for åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation. Sundhedsstyrelsen udgiver "Monitorering af tvang i psykiatrien - 2014"

2018: DEFACTUM afleverer en Effektevaluering af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien

2019: Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien strammes igen

2020: Sundhedsstyrelsen reviderer de to vejledninger, der knytter sig til psykiatriloven, henholdsvis Vejledning 9552 om anvendelse af tvang mv. i psykiatrien og Vejledning om registrering af tvang mv. i psykiatrien

2021: Sundhedsstyrelsen udgiver "Anbefalinger for nedbringelse af tvang for mennesker med psykiske lidelser"

Rigsrevisionen offentliggør i februar en beretning vedrørende tvang i psykiatrien

 

Det lykkedes ikke at nå målsætningen om en reduktion i den samlede anvendelse af tvang inden 2020. Der er flere personer, der udsættes for en eller flere tvangsforanstaltninger, end ved baseline. Der er også nationalt sket en stigning siden baseline i anvendelsen af akut beroligende medicin, fastholdelser, tvangsmedicinering og tvangsindlæggelser af både børn og unge samt voksne. Det samme gælder tvangstilbageholdelser blandt voksne.

(Sundhedsstyrelsen: Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR-31. DECEMBER 2020)

 

Tvang i psykiatrien hænger også sammen med hvad der foregår uden for de psykiatriske afdelinger, fx på social psykiatriske bosteder. Her er der regler for magtanvendelse. Hvis beboere bliver til fare fir dem selv eller andre kan personalet vælge at ringe til en læge og politiet for at få borgeren tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling. Her bliver vurderingen af risiko herunder også personalets sikkerhed også en faktor, der har betydning for om psykiatrien borgere, der er i risiko for at blive udsat for tvang under indlæggelse. Meget tvang forebygges bedst der hvor borgeren bor.

 

Kilder:

 1. Danske Lov 1683 (https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1683/11000)
 2. Michel Foucault 1972
 3. Hans Adserballe 1977
 4. Niels Reisby 1983
 5. Anders Kelstrup 1983 
 6. Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fra 1989  
 7. Jesper Vaczy Kragh mfl 2008 
 8. Etisk Råd (2012): Samfundet og de gale: Magt og afmagt i psykiatrien 
 9. Regeringens psykiatriudvalg 2013
 10. DEFACTUMs hjemmeside: https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/tvang-i-psykiatrien/
 11. lov om anvendelse af tvang i psykiatrien  
 12. Sundhedsstyrelsens hjemmeside med diverse tekster, fx 

Læs mere om tvang i psykiatrien her:  http://socialtarbejde.pbworks.com/w/page/146938098/tvang%20i%20psykiatrien

 

2021-11-13 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.