| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

God psykiatrisk sygehusstandard

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 8 years, 4 months ago

Et lovfæstet krav til forebyggelse af Tvang i psykiatrien er:

"Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge anvendelse af tvang skal sygehusmyndigheden tilbyde sygehusophold, behandling, pleje og omsorg, som svarer til god psykiatrisk sygehusstandard, herunder med hensyn til de bygningsmæssige forhold, senge- og personalenormering, personalets kompetencer, politikker i relation til patienter og pårørende, mulighed for udendørs ophold samt beskæftigelses-, uddannelses- og andre aktivitetstilbud."  ( lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, paragraf 2, stk. 3. Det med gult markerede er nyt)

 

Kravet om "god sygehusstandard" kom med i Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fra 1989

"§ 2. Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge anvendelse af tvang skal sygehusmyndigheden tilbyde sygehusophold, behandling og pleje, som svarer til god sygehusstandard" (Læs om det lovforberedende arbejde i Niels Reisby 1989), 

men blev først konkretiseret i lov nr. 403 af 26. juni 1998 om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (psykiatriloven), hvor  § 2 fik den nye formulering:

”Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge anvendelse af tvang skal sygehusmyndigheden tilbyde sygehusophold, behandling og pleje, som svarer til god psykiatrisk sygehusstandard, herunder med hensyn til de bygningsmæssige forhold, senge- og personalenormering, mulighed for udendørs ophold samt beskæftigelses-, uddannelses- og andre aktivitetstilbud.” (Lovbekendtgørelse 849 af 1998)

 

Af bemærkningerne til forslaget til ændringslov (lovforslag L 36, fremsat af justitsministeren den 27. marts 1998) fremgår at hensigten med denne affattelse af § 2 har været at ”understrege behovet for og vigtigheden af, at forholdene på de psykiatriske afdelinger forbedres, herunder navnlig de bygningsmæssige forhold” (side 16).  (Kilde: Folketingets Ombudsmands tilsynsrapport vedr. Randers i 2002, skrevet af Lennart Frandsen, Inspektionschef  http://www.ombudsmanden.dk/find/inspektioner/alle_inspektioner/Psykiatrisk-sygehus-Randers/Randers.pdf,)

Intensionen med lovændringen var bl.a. at forebygge at miljøet virker angst- og aggressionsskabende og at patienter får mulighed for frisk luft og skift i opholdssted i løbet af dagen. Politisk var desuden opmærksomhed på mangel på enestuer, udendørsfaciliteter og og opholdsrum. Bestemmelsen blev suppleret med en aftale mellem regeringen og Amtsrådsforeningen i 1997 om forbedringer i psykiatrien (Chris Enrico Petersen et al 2005, side 33-34) 

 

Lovrevisionens virkninger blev evalueret i 2004-2005. Evaluatorerne konkluderede at bestemmelsen var relevant men ikke i sig selv indebærer ændringer , og anbefalede at formuleringen blev justeret, så personalets kompetencer indgår som en del af begrebet, hvorimod patienters mulighed for uddannelse under indlæggelse blev slettet. (Chris Enrico Petersen et al 2005, side 7, 9-10 samt kapitel 3)

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.